کمپانی کوکلئار ناکلئوس با توجه به نیاز بیماران خود، الکترودهای مورد نیاز آن ها را طراحی نموده است. این کمپانی با توجه به انواع شرایط آناتومیکی حلزون از قبیل: حلزون نرمال، حلزون باریک و حلزون های ناقص بهترین نوع الکترود را برای هرچه بهتر شدن عملکرد بیماران خود طراحی نموده است.